Disclaimer

Disclaimer

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor Romberg.nl. Bezoekadres: Hugo de Grootplein 25, 2613VL Delft, Tel. 015-2125846, https://www.romberg.nl, email info@romberg.nl. Romberg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Delft onder nummer 27215294. Het BTW nummer NL081185376.B01. Alle informatie die Romberg.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en verwijzingen naar producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

Romberg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door verzonden nieuwsbrieven.  Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is geen registratie verplicht.

Romberg.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Romberg.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails en nieuwsbrieven, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Romberg.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Romberg.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Romberg.nl doet.

 

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Romberg.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Romberg.nl.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen Romberg.nl en de klant en alle aanbiedingen van Romberg.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email en telefoon.
die WebsiteSupporters.com voorschrijft.
5b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Romberg.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

7. Rechten van derden
Klant garandeert Romberg.nl dat de opdracht die klant aan Romberg.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. WebsiteSupporters Magazine
8a Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch lid van het Romberg.nl Dat is een nieuwsbrief welke maandelijks per email wordt verstuurd en waarin nuttige tips en trucs staan met de nieuwste aanbiedingen.
8b Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan via een afmeldlink op de website.

9. Facturen
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email. Facturen worden dus niet per post verzonden.
9b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
9c Na het verstrijken van de in 9b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Ingeval Romberg.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat is vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Romberg.nl.
9f Romberg.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9g Romberg.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
9h Romberg.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
10a Romberg.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Romberg.nl
10c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht om diensten te weigeren
Romberg.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Ontbinding en retournering
12a De koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. De koper dient de ontbinding telefonisch kenbaar te maken bij de Romberg.nl Helpdesk 015-2125846. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Romberg.nl te worden geretourneerd.
12b De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Kosten voor het leveren en ophalen door de pakketdienst dient de koper aan de pakketdienst te voldoen.
12c Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen, zal binnen veertien dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
12d De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
12e De artikelen zijn ongebruikt, compleet en onbeschadigd.
12f De originele verpakking van de artikelen is onbeschadigd (indien de koper de bezorgers verzoekt het apparaat uit te pakken en/of te plaatsen vervalt dan ook het recht van retour).
12g Eventuele verzegelingen zijn intact.
12h De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen.

13.Klachten en reparaties
Romberg streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch melden bij de Romberg.nl helpdesk 015-2125846, per e-mail via info@romberg.nl of per post opsturen ter attentie van ‘Romberg.nl’ naar ons postadres. Hugo de Grootplein 25, 2613VL Delft. Indien de koper na ingebruikname bij een defect artikel wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Romberg.nl op welke wijze dit geschiedt. Afhankelijk van het type artikel dient de koper het artikel als volgt aan te bieden: De koper kan het artikel, bij voorkeur in originele verpakking, op vertoon van zijn aankoopbon ter reparatie aanbieden bij ons adres in Delft. Indien de koper er voor kiest om artikelen niet af te leveren zijn de kosten en het risico van de verzending voor zijn rekening. De koper dient altijd een kopie van de aankoopbon bij het op te sturen artikel te voegen. Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode van het artikel zijn voor rekening van Romberg.nl. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Romberg.nl aan de koper doorberekend.

 

14. Wijziging Algemene Voorwaarden
Romberg.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Romberg.nl is daarvoor afdoende.

15. Disclaimer
Romberg.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Romberg.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door WebsiteSupporters.com en haar personeel. Al bovenstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden en disclaimer. Toestemming voor gebruik van de getoonde content of delen hiervan op publiekelijke plaatsen dienen schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *